Regulamin

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsze Postanowienia Ogólne („Postanowienia”) mają zastosowanie do sprzedaży produktów i usług  Sprzedawcy, którym jest Academia Juntos LLC z siedzibą pod adresem 2232 Dell Range Blvd Ste 245, Cheyenne, WY 82009. EIN: 32-0605657

Prezes firmy - Klára Groulíková, e-mail: pytania@psiaszkolaonline.pl  zawarta z Kupującym za pomocą środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem interfejsu strony internetowej sprzedawcy.

1.2 Warunki dodatkowo definiują i precyzują prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego (zwanego dalej również „Klientem”).

1.3 Postanowienia Regulaminu są integralną częścią umowy kupna.

1.4 Jeżeli kontrahentem jest konsument ( inna osoba niż przedsiębiorca, który dokonuje zamówienia w ramach swojej działalności, stosują się do niego przepisy Kodeksu Cywilnego (nr. 89/2012 Dz.U.)oraz prawo o Ochronie Konsumenta (nr 634 / 1992 Dz.U.).

1.5 Niniejszy Regulamin  znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy i ma zastosowanie do sprzedaży produktów i usług Sprzedawcy na stronie psiaszkolaonline.pl

2. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY KUPNA

2.1 Nazwa produktu, opis jego głównych cech oraz cena wraz z informacją czy zawiera podatek VAT,  są podane na wybranej stronie internetowej Sprzedawcy. W przypadku podania ceny bez VAT, podana jest również cena z odpowiednią stawką VAT. Cena jest również zawsze podana w formularzu zamówienia. Oferta sprzedaży obowiązuje tak długo, jak długo jest wyświetlana na stronie internetowym.

2.2 Formularz sprzedaży zawsze zawiera informacje o kliencie, zamawianym produkcie  lub usłudze, cenie wraz z podatkami i opłatami, sposobie zapłaty, informacji o wymaganym sposobie dostawy oraz kosztach związanych z dostawą produktu lub usługi. W przypadku kursów online koszty dostawy nie są naliczane. 

2.3 Umowa kupna między Sprzedawcą a Klientem powstaje poprzez wysłanie zamówienia (nie po potwierdzeniu zamówienia). Klient składa zamówienie klikając na przycisk „Wyślij”. Od tego momentu między nim a Sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki, które określa umowa kupna i niniejszy Regulamin. Składając zamówienie Klient potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zgadza się z nim. Warunkiem prawidłowego zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszystkich wymaganych danych w formularzu sprzedaży. 

2.4 Informacja o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy wynika z procesu składania zamówienia, a Klient ma możliwość sprawdzenia i ewentualnej korekty zamówienia przed jego wysłaniem. Dane podane w zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

2.5 Przy zawieraniu umowy Klient wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość.

2.6 Umowa zawierana jest w języku polskim. Umowa, wzgl. faktura będzie zapisana w elektronicznym archiwum Sprzedawcy przez okres 5 lat od jej zawarcia i nie będzie dostępna dla stron trzecich.

2.7 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia  zamówionych przez Klienta usług, a Klient zobowiązuje się do odebrania usługi i zapłacenia Sprzedawcy ceny zakupu. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku dostarczenia usługi w przypadku jej niedostępności lub niemożności jej dostarczenia, o czym Klient zostanie poinformowany.

2.8 Własność kursów online przechodzi na Klienta poprzez zapłacenie ceny zakupu.

3. CENA, SPOSÓB ZAPŁATY

3.1 Cena usług, w tym informacje o tym, czy cena zawiera podatek VAT,  jest wyświetlana na stronie internetowej Sprzedawcy. Cena jest zawsze podana na formularzu sprzedaży.

3.2 Sprzedawca wystawia Klientowi dokument podatkowy - fakturę - dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy, który jest dowodem zakupu usługi. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.

METODA PŁATNOŚCI

3.3 Za produkt Klient może zapłacić bezgotówkowo lub na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

3.4 W przypadku płatności bezgotówkowych metody płatności są połączone z bramką płatności Pays.cz s.r.o. zarejestrowaną w ČNB jako dostawca usług płatniczych, który zapewnia bezpieczną technologię akceptowania kart płatniczych i przelewów bankowych online. Numery kart płatniczych i hasła do bankowości elektronicznej są wprowadzane za pośrednictwem bezpiecznego i zaufanego kanału Pays s.r.o.

Możesz skorzystać z następujących opcji płatności:

- online kartą płatniczą VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
- przelewem bankowym na podstawie faktury
Zapłata jest jednorazowa.

3.5 Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny wraz z poprawnym tytułem  płatności, w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie w stanie zidentyfikować płatności i terminowo zapewnić wymaganego świadczenia.

3.6 Termin płatności wynosi 10 dni od daty zawarcia umowy (od daty wystawienia faktury), chyba że ustalono inaczej. Obowiązek Klienta do zapłaty ceny za usługę przez uważa się za  spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedawcy.

4. WARUNKI DOSTAWY

4.1 W przypadku produktów edukacyjnych online dostawa oznacza wysłanie danych dostępowych przez sprzedawcę na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia lub poprzez przesłanie łącza URL.

4.2 Sprzedawca przekaże dane dostępowe Klientowi dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu, najpóźniej w ciągu trzech dni, chyba że określono inaczej.

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRAW AUTORSKICH

5.1 Dane dostępowe do produktów online lub do odpowiedniego adresu URL są przeznaczone wyłącznie do osobistych potrzeb Klienta. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika produktu online lub podanego adresu URL. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie nazwy użytkownika i hasła przez osoby trzecie.

5.2 Produkty, które Sprzedawca sprzedaje za pośrednictwem strony internetowej (programy edukacyjne online), w tym ich zawartość, podlegają ochronie prawnej na mocy prawa autorskiego. Jakiekolwiek rozpowszechnianie lub udostępnianie osobom trzecim bez zgody autora jest zabronione. Prawo do korzystania z dzieła chronionego prawem autorskim może zostać udzielone Klientowi wyłącznie na podstawie umowy licencyjnej. Klient odpowiada przed Sprzedawcą za szkody jakie wyrządzi naruszając prawa autorskie.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1 Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Jeżeli kupującym jest konsument, zgodnie z postanowieniami § 1829 Art.1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 od otrzymania / dostarczenia produktu bez podania przyczyny i bez sankcji. Prawo to nie służy do rozstrzygnięcia reklamacji.

6.2 Jeśli zdecydujesz się odstąpić od umowy w tym okresie, zastosuj się do poniższych warunków:

Nie później niż 14 dnia po otrzymaniu produktu (tj. otrzymaniu danych dostępowych drogą mailową) należy przesłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy (wypełnij ten formularz i odeślij go tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 
Odbiorca (w tym miejscu konsument wpisuje imię i nazwisko, adres, adres e-mail):
Oświadczam / oświadczamy (*), że odstępuję / odstępujemy (*) od umowy zakupu tego produktu (*)
Data zamówienia (*) / data odbioru (*)
Imię i nazwisko konsumenta (-ów) 
Data

(*) Niepotrzebne skreślić lub uzupełnić dane.
Numer konta, na które żądasz zwrotu pieniędzy (jeśli zapłaciłeś kartą, zostaną zwrócone na kartę)
Twój  nick na Facebooku, jeśli jesteś w zamkniętej grupie FB dla uczestników kursu.

Formularz prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres pytania@psiaszkolaonline.pl wraz z numerem zamówienia, imieniem i nazwiskiem i datą zakupu.
Odstąpienia można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail podany powyżej, zawsze z oświadczeniem, że kupujący odstępuje od umowy oraz kopią faktury. Kupujący otrzyma korektę faktury  z kwotą odpowiadającą cenie zakupu kursu online. Kwota zostanie zwrócona nie później niż do 30 dni po dostarczeniu wiadomości e-mail z odstąpieniem od umowy.
W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na produkt edukacyjny online, Sprzedawca ma prawo do dezaktywacji i zablokowania Klientowi dostępu do kursu online niezwłocznie po dostarczeniu oświadczenia o odstąpieniu.

6.3 Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego

Sprzedawca ma prawo niezwłocznie odstąpić od umowy kupna  jeśli stwierdzi, że druga strona naruszyła umowę w sposób istotny. Na potrzeby niniejszej umowy za sposób istotny uważa się:

- opóźnienie klienta w zapłacie ceny zakupu powyżej 10 dni od terminu płatności;
- naruszenie przez klienta obowiązków ochrony praw autorskich (art. 5 Regulaminu).

7. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA UMOWY

7.1 Prawa i obowiązki kontrahentów w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy za wady, czyli prawa wynikające z wadliwego wykonania, regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego).

7.2 Sprzedawca odpowiada przed Klientem, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W przypadku, gdy towar w momencie odbioru nie jest zgodny z umową kupna, Klient ma prawo żądać od sprzedawcy, nieodpłatnie i bez zbędnej zwłoki, wymiany produktu na zgodny z umową kupna.

7.3 Reklamacji należy dokonać bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż dwa lata od otrzymania produktu.

7.4 W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: pytania@psiaszkolaonline.pl. Reklamacja powinna zawierać dowód zakupu oraz opis wady. O sposobie załatwienia reklamacji zostaniesz poinformowany drogą mailową.

7.5 Klient może żądać bezpłatnego usunięcia wady, rozsądnego obniżenia ceny, a jeżeli nie jest to nieproporcjonalne do charakteru wady (zwłaszcza jeśli wady nie można usunąć bez nieuzasadnionej zwłoki) może żądać dostarczenia nowego produktu bez wad. Jeżeli naprawa lub wymiana nie jest możliwa, po odstąpieniu od umowy klient może zażądać zwrotu pełnej kwoty zakupu.

7.6 Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że Sprzedawca uzgodni z Klientem dłuższy termin.

7.7 Sprzedawca nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia Klienta, jeżeli udowodni, że Klient wiedział o ewentualnych wadach produktu przed jego odebraniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za wady, które mogą wystąpić u klienta z powodu wolnego połączenia internetowego, niezaktualizowanej przeglądarki internetowej lub produktu online, na które nie ma wpływu. Kursy online zawierają jedynie instrukcje i zalecenia, Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za powodzenie w praktyce.

8. GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

8.1 Ponieważ zależy nam na zadowoleniu Klienta z naszych produktów, oferujemy u niektórych produktów (kursy online) możliwość w min. 14 dni od chwili zakupu tzn. wysłaniu dostępu lub adresu URL na podany adres e-mail, odstąpienia od umowy z gwarancją zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy kurs online nie spełni Państwa oczekiwań. Którego produktu dotyczy gwarancja – informujemy na naszej stronie: psiaszkolaonline.pl

8.2 Odstąpienie od umowy w przypadku niezadowolenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres pytania@psiaszkolaonline.pl z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i załączeniem kopii faktury oraz daty zakupu.

8.3 Pieniądze zostaną zwrócone w ten sam sposób, w jaki zostały otrzymane, w ciągu 30 dni od doręczenia wiadomości e-mail z odstąpieniem od umowy i przesłanym potwierdzeniem odbioru korekty faktury na nasz adres e-mail. Po otrzymaniu wniosku dostęp do produktu zostanie automatycznie dezaktywowany.

9. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przystępując do kursu online, rozumiesz, że wszelkie wykorzystanie informacji z tych kursów oraz wynikające z nich sukcesy lub porażki są wyłącznie w Twoich rękach. Klára Groulíková w imieniu Academia Juntos LLC nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności.

Academia Juntos LLC kierowana przez Prezesa Klárę Groulíkovą, niniejszym zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność informacji.

Wszystkie informacje zawarte w kursach online opierają się wyłącznie na własnym doświadczeniu autorów. Doświadczenia te są subiektywne, a ich interpretacja może być niekompletna i niedokładna, dlatego autorzy nie odpowiadają za decyzje lub działania oparte na tych zaleceniach.

Autorzy kursów nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych w którymkolwiek z kursów.

Podczas tych kursów online jesteś w pełni niezależny i w pełni odpowiedzialny za swoje działania, zachowanie i decyzje. Twój sukces zależy nie tylko od wiedzy zdobytej na kursie, ale także od czynników, na które nie mamy wpływu, takich jak Twoje umiejętności, możliwości, wiedza, sytuacja rynkowa,  stan zdrowia itp.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1 Sprzedawca w pełni szanuje poufny charakter Twoich danych, które wypełniasz w zamówieniu i przekazujesz sprzedawcy. Dane są zabezpieczone i chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem. Używamy ich do przeprowadzenia całej transakcji, w tym niezbędnych operacji księgowych, wystawiania faktur, identyfikacji Twoich wpłat bezgotówkowych oraz do komunikacji z Tobą, czyli całej administracji z klientami, a także w celach marketingowych. Dane te są przechowywane w bazie danych i zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem i nie są udostępniane osobom trzecim.

10.2 Na żądanie poinformujemy Cię na piśmie, czy i jakie dane osobowe o Tobie zgromadziliśmy. Jeżeli pomimo naszych starań o dokładność i aktualność danych, zostaną zapisane nieprawidłowe informacje, na Twoje żądanie poprawimy je. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jakieś sugestie czy reklamację - wyślij je na adres: pytania@psiaszkolaonline.pl.

10.3 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery internetowe w standardowy sposób rejestrują adres IP przydzielony Ci przez Twojego dostawcę usług internetowych, Twój ruch internetowy na naszej stronie, a także datę i czas trwania wizyty. Dane osobowe będą rejestrowane tylko wtedy, gdy podasz je nam z własnej woli, na przykład w ramach rejestracji lub w celu realizacji zamówienia. Przekazywanie danych osobowych instytucjom i organom państwowym odbywa się wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

10.4 Możliwość rezygnacji z subskrybcji

Chcemy wykorzystać Twoje dane, aby poinformować Cię o naszych produktach i usługach lub poznać Twoją opinię na ich temat. Udział w takich wydarzeniach jest oczywiście dobrowolny. Jeśli nie zgadzasz się z nimi, możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, abyśmy mogli odpowiednio zablokować dane. W przypadku komunikacji e-mailowej możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linka rezygnacji z subskrypcji podanego w stopce każdego e-maila.

10.5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając formularz sprzedaży, Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie danych osobowych w bazie danych i ich późniejsze przetwarzanie w celach marketingowych i komunikacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą nr 480/2004 Dz.U., na okres do odwołania.

Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez sprzedawcę informacji o nadchodzących wydarzeniach i ofertach od jego partnerów biznesowych.

10.6 Cookies

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies, aby móc monitorować preferencje odwiedzających i odpowiednio optymalnie tworzyć strony internetowe. Pliki cookies to małe „pliki” przechowywane na dysku twardym. Ułatwia to nawigację i zapewnia wysoki komfort użytkowania serwisu. Pliki cookies mogą służyć do określenia, czy odwiedziłeś już naszą witrynę internetową ze swojego komputera. Identyfikowany jest tylko plik cookie na Twoim komputerze.

Możesz wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Dane dotyczące sposobu i warunków pozasądowego rozstrzygania reklamacji konsumentów, w tym wskazanie, czy reklamację można wnieść do organu nadzorczego lub do organu nadzorczego:

1. Pozasądowe rozstrzyganie sporów, w szczególności w drodze mediacji lub arbitrażu: ten sposób rozstrzygania sporów opiera się na dobrowolnym udziale obu stron, obiektywności i bezstronności postępowania.
2. Organem nadzorczym i kontrolnym administracji państwowej jest Czeska Inspekcja Handlowa. Czeska Inspekcja Handlowa kontroluje i nadzoruje osoby prawne i fizyczne sprzedające lub dostarczające produkty i towary na rynek wewnętrzny, świadczące usługi lub wykonujące inną podobną działalność na rynku wewnętrznym, udzielające kredytów konsumenckich lub obsługujące giełdy, jeśli według innych przepisów prawa nie wykonuje ten nadzór inny urząd administracyjny (szczegółowe informacje w ustawie nr 64/1986 Zb. o Czeskiej Inspekcji Handlowej).

W przypadku sporu konsumenckiego pomiędzy nami jako sprzedawcą a klientem-konsumentem, konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Czeska Inspekcja Handlowa jest przedmiotem pozasądowego rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą nr 634/1992 Dz. O ochronie konsumentów. Wszystkie szczegóły dotyczące ugody pozasądowej są dostępne na stronie Czeskiej Inspekcji Handlowej www.coi.cz. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów  utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.2 Ważność 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1.1.2020. Informacje są przekazywane za pośrednictwem strony internetowej psiaszkolaonline.pl lub innych kanałów informacyjnych, zwykle pocztą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Każda nowa wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej psiaszkolaonline.pl i oznaczona jest datą wejścia w życie. Wszystkie zamówienia podlegają zawsze aktualnej wersji Regulaminu.